Onze voorwaarden voor het gebruik van huisadvertenties.nl
Algemene voorwaarden van Raedskamer huisadvertenties.nl.

De Raedskamer exploiteerd de internetsite www.huisadvertenties.nl. Huisadvertenties.nl is een handelsnaam van de Raedskamer. Door gebruik te maken van de diensten van de site huisadvertenties.nl, geeft de gebruiker aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee delen,

I         Algemene voorwaarden
II        Privacy Statement

 
I      Algemene voorwaarden Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Raedskamer: de exploitant van de website www.huisadvertenties.nl
- internetsite: de website van de Raedskamer die via internet oproepbaar is
   met het internetadres www.huisadvertenties.nl
- gebruiker: iedere gebruiker van de website van de site huisadvertenties.nl.
- verkoper: degene(n) in wiens (wier) opdracht de verkoop wordt gehouden
  en die tot het verkopen van het registergoed krachtens enig recht bevoegd
   is (zijn).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker of bezoeker die gebruik maakt van de website van de site huisadvertenties.nl, dan wel van de aangeboden diensten van de site huisadvertenties.nl. Iedere gebruiker en/of bezoeker geeft aan door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Overal waar in deze voorwaarden hij vermeldt staat, dient ook zij gelezen te worden.

Artikel 1
de site huisadvertenties.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid aangaande de beschikbaarheid of inhoud van de geboden informatie op de internetsite. De site huisadvertenties.nl wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetsite, verkoper en koper, voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins onbereikbaarheid van de internetsites.


Artikel 2

De site huisadvertenties.nl heeft geen controle over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de aanbieding, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de verkoper om te verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de koper om tot koop over te gaan.
U vrijwaart de site huisadvertenties.nl in het geval van meningsverschillen met één of meerdere gebruikers, voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil.
De door gebruikers van het systeem aangeboden informatie wordt niet door de site huisadvertenties.nl gecontroleerd. Aanbieder, verkoper, en koper zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun daden via de internetsite. De site huisadvertenties.nl is een passief medium en geeft slechts on-line weer wat door een gebruiker ingevoerd is.

Artikel 3

Indien u een woning aanbiedt op de website van de site huisadvertenties.nl, geeft u impliciet aan gerechtigd te zijn om deze woning te mogen verkopen.

Uw informatie op de website van de site huisadvertenties.nl zal:
a. niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
b. met betrekking tot derden geen inbreuk maken op rechten van deze derden
c. zal geen virussen bevatten of andere (computer) programmatuur.

U verklaart geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen in welke vorm dan ook, die het systeem van de site huisadvertenties.nl, op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden.
De site huisadvertenties.nl zal u uw toegang tot het systeem blokkeren of intrekken indien gebleken is dat u, op welke wijze ook, in verband gebracht kan worden met frauderende activiteiten of activiteiten die een juiste werking van het systeem trachten te verhinderen of bemoeilijken.


Artikel 4
Door plaatsing van een advertentie op de website van de site huisadvertenties.nl gaat u er mee accoord dat gegevens van de te koop aangeboden woning aangeboden kunnen worden aan derden. Tevens gaat u er mee akkoord dat de beschrijving van de woning met foto komt te hangen in de etalage van ons kantoorpand gevestigd op de Spanjaardslaan 138 te Leeuwarden.

Artikel 5

Alle informatie die vrij beschikbaar is op de website, is eigendom van de site huisadvertenties.nl en mag behoudens toestemming niet ergens anders gebruikt of gepubliceerd worden.

Artikel 6

De aansprakelijkheid van de site huisadvertenties.nl ten opzichte van u of derden in iedere omstandigheid is beperkt tot het door u aan ons, conform deze algemene voorwaarden, verschuldigde bedrag.

Artikel 7
Het is enkel toegestaan de verkoper via het formulier op de internetsite www.huisadvertenties.nl te benaderen bij interesse in het registergoed. Alle overige vragen, opmerkingen en/of voorstellen worden beschouwd als ongewenste reclame. Dit is ter beoordeling van de redactie van de internetsite www.huisadvertenties.nl. Bij overtreding van dit artikel volgt onmiddelijke plaatsing op de zwarte lijst en gaat u automatisch akkoord met een bedrag van € 500,- per verstuurd formulier. Met het versturen van het formulier op de internetsite www.huisadvertenties.nl gaat u expliciet akkoord met Artikel 7 van deze voorwaarden.

Artikel 8
Makelaars en woning-gereleateerde bedrijven kunnen gebruik maken van de advertentie mogelijkheden van huisadvertenties. Huisadvertenties behoudt het recht advertentie te weigeren of te verwijderen indien deze niet voldoen aan de voorwaarden of aan de algemene waarden en normen. Dit is ter beoordeling van de redactie van huisadvertenties.nl. De opgegeven tekst-advertenties mogen niet langer zijn dan 90 woorden.

Artikel 9
Op deze voorwaarden, alsmede iedere gesloten of te sluiten overeenkomst, is het Nederlands recht van toepassing. II    Privacy Statement


Artikel 9

Voor het verlenen van enkele diensten heeft de site huisadvertenties.nl een aantal persoonsgebonden gegevens nodig, zoals naam en e-mail adres. Deze gegevens zijn nodig om de gebruiker te registreren en te kunnen bereiken indien dat nodig mocht zijn. Ingevulde gegevens of gemaakte keuzes kunnen altijd door de gebruiker aangepast worden. De site huisadvertenties.nl kan in voorkomende gevallen de gegevens van geregistreerde gebruikers aan derden verstrekken.

Artikel 10

Een geregistreerde gebruiker kan en mag zich verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens. Een geregistreerde gebruiker kan op ieder moment besluiten de gevraagde dienstverlening te beëindigen. Indien een geregistreerde gebruiker al zijn of haar persoonlijke gegevens uit de database wenst te verwijderen, dient een daartoe strekkende vraag per e-mail bericht gestuurd te worden.

Artikel 11
De site huisadvertenties.nl heeft het recht om de berichten verstuurd met het e-mailformulier te controleren. Hiertoe wordt een copie bericht van elk verstuurd formulier aan de redactie van huisadvertenties.nl verzonden. Dit ter bescherming van de geregistreerde gebruiker, ter voorkoming van ongewenste reclame en ter controle van eventuele frauduleuze handelingen. De gebruiker, geregistreerde gebruiker en de verkoper stemmen expliciet toe met deze bepaling door gebruik te maken van de internetsite en/of het e-mailfomulier.

Artikel 12

Onze website bevat links naar de websites van onze partners en naar websites van derden. de site huisadvertenties.nl heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving van onze partners of van andere partijen.

De site huisadvertenties.nl behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.